Nyttig info kirkevalget


Her er litt nyttig info om hva kirkevalg er og hva det innebærer. 

Valgavlukke

Hva er kirkevalg?

Kirkevalget er et valg der alle som er medlem i Den norske kirke (DNK) kan stemme på hvem som skal styre kirken lokalt, regionalt og nasjonalt. Representantene velges for 4 år av gangen på samme måte som ved kommunevalg og stortingsvalg. I vår kommune er oppslutningen på kirkevalget mellom 10% og 20%, og vi ønsker at flere skal finne veien til våre valglokaler.

Kirkevalget har to direkte valg: Menighetsråd og Bispedømmeråd.

1. Menighetsrådsvalg

Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe med, og velges direkte av medlemmene via stemmesedler. Rådet er blant annet involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning og tilbud for ulike aldersgrupper i menigheten. Rådet bestemmer over og fordeler midler til ulike tiltak i menigheten. Menighetsrådet er avgjørende for at kirken er lokal og gjør en verdifull innsats for kirken i lokalmiljøet. Hos oss i Holmestrand er det mellom 6 og 8 medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest. Menighetsrådet velges for fire år.

Menighetsrådene setter sammen Fellesrådet

Menighetsrådene velger 2 representanter hver som skal sitte i kirkelig fellesråd, som finnes i alle norske kommuner. Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene og de utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I tillegg skal fellesrådet fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i kommunen. Fellesrådet har ansvar for kirkebygg og gravplasser, og arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatte (med unntak av prestene, som har bispedømmerådene som arbeidsgiver).

I vårt fellesråd i Holmestrand kommune er det 2 representanter fra Sande sokn, Hof, Eidsfoss og Vassås sokn og Botne sokn. Til sammen 6 representanter fra menighetsrådene. I tillegg har vi en representant fra kommunestyret og fra bispedømmekontoret. Det er fellesrådslederen som er sjefen til Kirkevergen. Kirkevergen er alltid med på fellesrådsmøtene og er sekretær i fellesrådet.  I den fireårs perioden vi legger bak oss har fellesrådslederen vært fra Sande sokn, og nestleder fra Botne sokn. Hvem som er leder og nestleder i fellesrådet velges for hvert år.

2. Bispedømmerådsvalg

Vi i Holmestrand er i Tunsberg bispedømme. Hvert bispedømme har sitt eget bispedømmeråd, der du kan stemme på hvem du vil skal styre kirken i de tidligere fylkene Vestfold og Buskerud. Her er litt mer info:

 • Tunsberg består av 9 prostier, som alle har hver sin prost, som er lederen for prestene
 • Prostiet Nord-Jarlsberg består av kommunene Horten og Holmestrand.
 • Ved bispedømmerådsvalget kan du velge mellom 3 ulike lister: (Alfabetisk)
  • Bønnelista og Frimodig kirke (listesamarbeid)
  • Listeforslag for Nominasjonskomiteens liste
  • Listeforslag for Åpen folkekirke

Bispedømmerådet er de som ansetter prester og jobber for kirkens beste i bispedømmet. I bispedømmerådet sitter det ti eller elleve medlemmer. Sju av disse er valgt av kirkens medlemmer. I tillegg sitter biskopen, en valgt prest og en annen kirkelig ansatt.

Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni. Bispedømmerådet tilsetter prester og proster.

Bispedømmerådet sender representanter til kirkemøtet

Kirkemøtet samles til et seks dagers møte hvert år i Trondheim. Kirkemøtet har 116 medlemmer og er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke. Kirkemøtet velger et Kirkeråd, som har ansvar for det forberedende og iverksettende arbeid og ellers leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger.

Hvorfor er det viktig å stemme ved kirkevalget 11. september?

Kirken som organisasjon ivaretar oppgaver på fellesskapets vegne. Holmestrand kirkelige fellesråd forvalter ca 22 millioner og bruker dette til…

 • Gravplassforvaltning, dvs. forvaltningsansvar på graver, gravplasser, maskiner, utstyr og ansatte knyttet til dette.
 • Forvaltning av kulturhistoriske bygg som er fredet eller som har særskilt vern.
 • Formidler av kultur, musikk og historie
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kirker og gravkapeller
 • Kirkelige handlinger som gravferd, vielser, gudstjenester, dåp, konfirmasjon, menighetsliv, trosopplæring og diakoni. Under finner du litt mer utfyllende informasjon, men noen steder er det vanskelig å lage et markant skille.
  • Diakoni handler om å støtte og vise omsorg til mennesker i en vanskelig eller sårbar situasjon. Her har vi regelmessige oppfølginger av ansatte og beboere på institusjoner som ønsker en prat. Vi har også tilbud om sorggrupper, i tillegg til en prat på tomannshånd om det foretrekkes.
  • Menighetsliv handler om hjelp til praktiske, økonomiske og administrative oppgaver for de 3 lokale menighetene. Det handler også om krybbevandringer til jul, påskevandringer, Sprell Levende gudstjenester.
  • Trosopplæring er aktiviteter rettet mot alle døpte barn mellom 0 og 18 år. Aktiviteter som babysang, utdeling av 4-årsbok, Lys Våken, Tårnagent, Småbarnssang, Minikor, MAKS-klubben, ungdomsklubb/kafe.

På mange måter valg av nytt menighetsråd lite kontroversielt, og byr ofte på få overraskelser. De formelle sidene er imidlertid ganske strikse, og er i prinsippet helt like med det som gjelder for både kommunevalg og stortingsvalg.  Vanligvis er det en valgliste som er foreslått av menighetens nominasjonskomite. Du kan imidlertid gi ekstra stemmer til noen på listen om du vil.

Dersom kirkens kun ble drevet av ansatte, ville vi i Holmestrand hatt behov for flere titalls flere ansatte. Derfor er det svært viktig at vi får valgt engasjerte medlemmer til menighetsrådene som klarer å ivareta og utvikle den lokale folkekirken. Fellesrådet er viktig for å skape en god og attraktiv arbeidsplass med ansatte som trives. Dette har mye å si for hvordan du som innbygger opplever å møte kirken, våre aktivitetstilbud og våre ansatte. Derfor er din stemme i valg av nytt menighetsråd viktig!

De store sakene i DNK avgjøres av kirkemøtet, og som nevnt består dette bl. annet av representantene utsendt fra bispedømmerådene. Her møter vi et lite paradoks: Bispedømmeråd er for mange et ukjent organ, samtidig som det er dette organet avgjør de større strategiske og teologiske veivalgene til DNK. For å bruke en upresis og utilstrekkelig beskrivelse på kirkemøtets oppgave: Skal preges av liberale eller konservative verdier DNK i fremtiden? Derfor er det viktig at de som avgir stemme ved kirkevalget søker nødvendig informasjon om de ulike alternativene til nytt bispedømmeråd. Vi på kirkekontoret skal forsøke å hjelpe så godt vi klarer, men vi må alltid gi nøytral informasjon.

Hvem kan avgi stemme?

Alle som er folkeregistrert før 30. juni 2023 med adresse i soknet/menigheten som fyller 15 år innen utgangen av valgåret kan avgi stemme ved kirkevalget.

Avgi forhåndsstemme

Her er en oversikt over måter du kan forhåndsstemme på, men husk legitimasjon.  

Måte å forhåndsstemme på

Sted

Dato/Periode

Digital forhåndsstemme

Der du har tilgang til Internett

Fra 10. august til 1. september

Oppmøte på kirkekontoret

Hofslundveien 5, 3090 Hof

Fra 10. august til 8. september

Etter gudstjenesten kl. 11

Sande kirke

Søndag 20. august

Etter gudstjenesten kl. 11

Hof kirke

Søndag 27. august

Etter gudstjenesten kl. 11

Botne kirke

Søndag 3. september

 

I skrivende stund foreligger det ikke så mye mer konkret informasjon om det digitale forhåndsvalget, men følg med på kirken.no/valg/ i tiden fremover. Der vil du finne relevant informasjon.

Avgi stemme på valgdagen 11. september

Du må avgi stemme i den menigheten du tilhører. Vær oppmerksom på at noen valglokaler er kuttet ut siden valget i 2019.

 • Botne menighet: Kantina på Rådhuset i Holmestrand og ved Høyanghallen, der kommunevalget var i 2019. Her er valglokale ved Botne skole kuttet ut både for både kommune og kirke.  
 • Hof, Eidsfoss og Vassås menighet: Hof ungdomsskole, vis av vis inngangen til kommunevalget. Her er det ingen endring fra forrige valg.
 • Sande menighet: Menighetssenteret i Sande, rett over veien for Sande kirke. Dette blir det eneste kirkelige valglokale den 11. september. Du vil derfor ikke finne noe kirkelig valglokale skolene, Kjeldås, Galgeberg og Selvik. (Kommunevalget ved disse skolene avholdes som før) 

Vi skal sørge for god skilting slik at det blir lett å finne frem til alle valglokaler på valgdagen. Se etter flagg og informasjonsskilt. Følg også med på hjemmesiden vår: holmestrand.kirken.no. Der vil vi legge nyttig informasjon fortløpende. Er du i tvil, ta kontakt med kirkekontoret så skal vi forsøke å hjelpe deg så godt vi kan.

Godt valg!

Forklaringer

 1. Våre 3 menighetsråd sender 2 kandidater hver til det som kalles Fellesrådet.
 2. Alle ansatte utenom prestene er ansatt i fellesrådet som også ansetter kirkevergen. Fellesrådet står for den daglige driften og administrasjonen, og legger til rette for det som skjer i kirkene sammen med prestene.
 3. Lister for menighetsråd og bispedømmeråd kan sammenlignes med politiske partier.
 4. Fellesrådet kan sammenlignes med kommunestyret.
 5. Kirkevergen kan sammenlignes med kommunedirektør, dog i litt mindre utgave.
 6. Kirkerådet kan sammenlignes med regjeringen
 7. Kirkemøtet kan sammenlignes med stortinget

 

Informasjon om de ulike valglistene kommer så snart dette foreligger. 

Her finner du informasjon om valglister til bispedømmerådet

Tilbake