Diakoni i Holmestrand


Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Som kirke ønsker vi å hjelpe folk i alle livssituasjoner og i alle deler av samfunnet.

 

Mange av våre diakonale tjenester er et samarbeid mellom menighetene i Holmestrand kommune. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hva diakonen og din lokalmenighet driver med. Ta også gjerne en titt på tilbudene våre på nettsiden, selv om ikke alt kommer frem her. 

Det diakonale arbeidet rommer mye. Flere frivillige går på eget initiativ på hjemmebesøk, i tillegg til at prestene og diakonen er tilgjengelig for samtaler/sjelesorg, samt at de kan komme med soknebud (nattverd) på institusjon eller hjemme. Vi er heldige og har et godt samarbeid med Bo- og behandlingssentrene. Det holdes andakter på avtalte steder, og diakonen har faste besøksdager, i tillegg kan prest og diakon komme ved forespørsel. Prestene og diakonen er også tilgjengelige for samtaler/hjemmebesøk. Har du behov for noen å snakke med se her. Under koronatiden har de faste besøkene og andaktene på institusjonene ikke vært mulig. Men hjemmebesøk har vi startet opp med, med de restriksjoner som gjelder. 

Før koronatiltakene ble satt i verk ble det holdt samlinger i flere av menighetene for m.a. eldre. Disse satser vi på kommer igang igjen til høsten. 

I Sande har de for tiden et prosjekt hvor det sys lapper til trillingene som menigheten støtter via misjonsprosjektet sitt My sisters. Menigheten driver også Gjenbruksbutikken.

Høsten 2020 vil det bli arrangert kurs for de som vil bli sorggruppeledere. Datoen som er satt er 17. september. Er du interessert i å bli med på kurset ta kontakt med diakon Hege Pytte, eller se mer her

Vi åpner for påmeldinger til sorggrupper, som vi tenker å starte opp høsten/vinteren. Ønsker du å delta i en sorggruppe ta kontakt med diakonen. Du kan lese mer om sorggrupper her.  

Til høsten starter menighetene opp et prosjekt med å sy dåpskjoler til utlån. Les mer her

Da koronaen kom ble det satt i verk et matprosjekt i menighetene. Vi fant frem til Lisbeth Norhall, som allerede drev Face to face matutdeling og inngikk et samarbeid med henne. Med god støtte fra lokale foreninger og lag, samt at lokale butikker bidratt med mat som nærmer seg dato, samt i noen tilfeller har gitt helt nye varer, har det vært mulig å dele ut mat til ca. 120 personer den siste tiden. I tillegg har vi fått sykler, samt mat/utstyrsposer og poser med leker til barna. Dette arbeidet fortsetter videre. 

Diakonien bygger på at vi har Jesus som forbilde. Jesus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen kalte Jesus seg selv diakonos ('tjener'). Diakoni er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for å nedkjempe fattigdom.

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og ønsker å bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre. Visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke: «Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeliggjort gjennom liv og teneste» (hentet fra Plan for diakoni).

Ønsker du kontakt med diakonen vår Hege Pytte kan du ta kontakt på tlf.nr 995 26 277 og e-post hp947@kirken.no

Tilbake